Quy hoạch đô thị Hà Nội
Quy hoạch đô thị Hà Nội

Tất cả những “vấn nạn” đã đề cập ở hai bài trước là hậu quả của việc chậm trễ dự báo, quy hoạch và c...